საგარანტიო პირობები  

საგარანტიო პირობები ვრცელდება ვებ-გვერდზე შეძენილი ნებისმიერ პროდუქტზე. თითოეული პროდუქტის საგარანტიო პირობები და მისი მოქმედების ვადა მითითებულია პროდუქტის დეტალურ აღწერილობაში. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება პროდუქტის ვებ-გვერდზე შეძენის დღიდან. შეძენილი პროდუქტის უკან დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ საგარანტიო ვადის პერიოდში მისი ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში და ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე

 
                    

 

 
 
X

გმადლობთ რომ სარგებლობთ ჩვენი სერვისით